Appointment
×
सूचनाहरू

सम्पर्क जानकारी सम्पर्क नम्बर: सूचना अधिकारी - श्री कृष्ण ढकाल - ९८५६०४०१०४ ओनड्यूटी डाक्टर- ९८५६०४०२२५ आपतकालीन विभाग - ०६४-४२०२०८ अन्तरङ बिभाग सेवा - ९८५६०७०२०८  गोर्खा होस्पितल- ०६४-४२०९१८ 

View More

हाम्रो अस्पतालमा आपतकालिन आइसोलसन वार्ड स्थापना गरिएको छ।

View More

विभिन्न पोष्टमा रिक्ति घोषणा

View More

हेल्थ अस्सिस्तन्तको पोष्टमा आवश्यक जनशक्तिको सुची निम्न अनुसार रहेको छ।

View More

                तल उल्लेखित   आवेदन फारम भर्नुहोस्। योग्यता प्रमाणपत्र फोटोकपी लेटर। अनुभव लिनुहोस् बैंक। बैंक भौचर मूल प्रतिलिपि आवश्यक कागजातहरू: १. पि पि...

View More

लिखित परीक्षाको नतीजा - रेडियोग्राफर, ल्याब टेक्निशियन, स्वास्थ्य सहायक, फार्मेसी सहायक र स्टाफ नर्स l

View More

Result of office assistant.

View More

Result of bio medical technician.

View More