Appointment
×
आवश्यक जनशक्तिमा सुधारको सम्बन्धमा ।

हेल्थ अस्सिस्तन्तको पोष्टमा आवश्यक जनशक्तिको सुची निम्न अनुसार रहेको छ।